Humano obrazovanje – odgovorno društvo

Nositeljica projekta: Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”
Partnerske organizacije: Udruga za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci

 

 

Projekt „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“ u vrijednosti od 1.055.472,40 kuna zajedno provode Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju „PaRiter“, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava te Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Projekt traje 21 mjesec (od ožujka 2018. do prosinca 2019. godine). U izradi plana projekta i provedbi projektnih aktivnosti, svaka organizacija primijenila je i primijenit će svoja znanja – iskustvo LORI, PaRitera i SOS Centra za nenasilje u domeni ljudskih prava, prava seksualnih manjina i LGBTIQ problematike, nasilja nad ženama i ravnopravnosti spolova te iskustvo Centra za ženske studije čiji se znanstveni rad temelji na ili se dotiče feminističke i rodne teorije te teorije seksualnosti.

Opći cilj ovog projekta je unapređenje znanja i vještina studenata/ica Sveučilišta u Rijeci za aktivno građansko djelovanje u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava u vidu izgradnje humanijeg i pravednijeg društva.

Posebni ciljevi uključuju sljedeća područja:
1. Osposobljavanje i izgradnja kapaciteta zaposlenika/ica Filozofskog fakulteta u Rijeci i OCD-a za zaštitu ljudskih prava u Rijeci u vidu edukacije nastavnika na fakultetima i OCED-a za primjenu i provedbu DKU-a;
2. Razvoj i implementacija programa društveno korisnog učenja u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava na Sveučilištu u Rijeci –Filozofski fakultet u Rijeci;
3. Razvijanje specifičnih znanja i vještina studenata/ica za aktivno građansko djelovanje u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava;
4. Daljnji razvoj programa društveno korisnog učenja, obrazovanja za ljudska prava i aktivnog građanstva;
5. Razvoj partnerstva između 3 organizacije civilnog društva i visokoobrazovne institucije

Ciljane skupine ovog projekta su: 1. studenti/ice Sveučilišta u Rijeci, 2. zaposlenici/ice Sveučilišta u Rijeci (nastavno osoblje), 3. organizacije civilnog društva u Rijeci – LORI, PaRiter i SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, 4. zaposlenici/ice Sveučilišta i članovi/ice OCD-a u Puli, Zadru i Osijeku.

Aktivnosti projekta odnose se na opći cilj, specifične ciljeve i ciljne skupine:
1. Osposobljavanje i izgradnja kapaciteta zaposlenika/ica Filozofskog fakulteta i OCD-a za zaštitu ljudskih prava u Rijeci
U okviru ovog elementa projekta izgradit će se profesionalni kapacitet zaposlenika/ica Filozofskog fakulteta i 3 OCD-a u Rijeci za uspješno provođenje kolegija po modelu društveno korisnog učenja. Dodatno, ojačat će se kapacitet 3 OCD-a za praćenje i zagovaranje ljudskih prava. Aktivnost uključuje edukacije zaposlenika/ica Filozofskog fakulteta i OCD-a o implementaciji programa društveno korisnog učenja i praćenju i zagovaranju ljudskih prava te studijsku posjetu Sveučilištu u Amsterdamu, Nizozemska u vidu stvaranja sveučilišne suradnje kao i učenja iz primjera dobre prakse o implementaciji programa društveno korisnog učenja.

2. Razvoj i implementacija programa društveno korisnog učenja u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava na Sveučilištu u Rijeci
U ovom elementu izradit će se izvedbeni plan novog izbornog (communis) kolegija na studijskom programu diplomskog sveučilišnog studija Kulturologije. Ovaj kolegij predstavljat će važan doprinos budući će biti prvi kolegij na Odsjeku za kulturalne studije koji će se izvoditi po modelu društveno korisnog učenja. Kolegij će razvijati znanje i vještine o dosad neobrađivanim nastavnim temama, promicanju rodne ravnopravnosti i zaštiti povezanih ljudskih prava, čime će predstavljati i važan doprinos nastavnom programu Sveučilišta u Rijeci. Program društveno korisnog učenja podrazumijeva uključivanje studenata/ica u rad organizacija civilnog društva tijekom studiranja čime će se omogućiti da studenti/ice već za vrijeme studija steknu praktična iskustva.

3. Daljnji razvoj programa društveno korisnog učenja, obrazovanja za ljudska prava i aktivnog građanstva
Ova aktivnost uključuje predstavljanje kolegija i programa društveno korisnog učenja zaposlenicima/icama sveučilišta i OCD-a u Puli, Zadru i Osijeku. S obzirom da je ovo prvi kolegij ovakvog nastavnog sadržaja na nekom od sveučilišta u RH, pokretanje istog omogućit će stjecanje bogatog iskustva kako za predavačice i predavače, tako i za OCD-e te studentice i studente koji će steći vrijedno iskustvo i znanje kroz ovakav način poučavanja.

 

Projekt „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“ formirao se na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. godine te je financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

 

 

Project Humane Education – Responsible Society

Project Humane Education – Responsible Society

Project Coordinator: Lesbian Organization Rijeka – LORI
Partners: Human rights and civic participation association „PaRiter“, SOS Rijeka- Centre for Nonviolence and Human Rights and Centre for Women’s Studies of Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka

Humane Education – Responsible Society is a project mutually conducted by Lesbian Organization Rijeka -LORI, Human rights and civic participation association „PaRiter“, SOS Rijeka – Centre for Nonviolence and Human Rights and Centre for Women’s Studies of Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka. The project is worth 1.055.472,40 kuna, lasts for 21 months (from March 2018 until December 2019) and is financed by European Union from European social found. In developing the project plan and its implementation each partner’s specific expertise has been applied – LORI’s, PaRiter’s and SOS’s experience in the domain of human rights, the rights of sexual minorities and LGBTIQ domain, violence against women and gender equality and the Centre’s experience whose scientific work is based on or is about feminist and gender theories and the theory of sexuality.

Overall objective is to improve the knowledge and skills of the students of the University of Rijeka for active civic participation in the area of gender equality and related human rights in the sense of building a more humane society.

Specific objectives include:
1. Capacity building of employees of the Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka and CSOs in domain of human rights by providing educations for implementation of service learning method;
2. Development and implementation of service learning programs in the field of gender equality and related human rights at the University of Rijeka – Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka;
3. Development of specific knowledge and skills of students on University of Rijeka for active civic participation in the field of gender equality and related human rights;
4. Further development of service learning programs, education for human rights and active citizenship;
5. Development of partnership between 3 civil society organizations and higher education institution.

Target groups: 1. Students of the University of Rijeka, 2. Employees of the University of Rijeka, 3. Civil society organizations in Rijeka – LORI, PaRiter and SOS Rijeka, 4. employees of the University and members of the CSOs in Pula, Zadar and Osijek.

Activities in this project are reflecting on overall objective, specific objectives and target groups:

1. Education and capacity building of employees of the Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka and CSOs in domain of human rights
Within this project activity the professional capacity of the employees of the Faculty of Humanities and Social Science in Rijeka and 3 CSOs in Rijeka will be built for the successful implementation of the service learning model. In addition, the capacity of 3 CSOs for advocating on human rights will be strengthened. This includes educational programmes for employees of the Faculty of Humanities and Social Sciences and 3 CSOs: education on the implementation of service learning programs, education for monitoring and advocacy on human rights and a study visit to the University of Amsterdam (Netherlands) in the form of university co-operation and better understanding practices about implementing SL programs.

2. Development and implementation of service learning programs in the field of gender equality and related human rights at the University of Rijeka – Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka

In this project activity a new (communis) course will be established on the Department of Cultural Studies, University of Rijeka. This course will present a significant contribution as it will be the first course at the Department of Cultural Studies based on the model of service learning. The course will develop knowledge and skills on new topics – promoting gender equality and protecting human rights – which will be an important contribution to the University of Rijeka’s curriculum. The program of service learning encompasses the involvement of students in the work of civil society organizations during their studies while they can gain practical experience.

3. Further development of service learning programs, education for human rights and active citizenship

This activity includes presentation of SL programs for university employees and CSOs employees in Pula, Zadar and Osijek. Given that this is the first course of this kind of learning method (with content of human rights) this will be the opportunity to learn from examples of good practices.

Project Humane Education – Responsible Society was formed on the call for “Support to the Development of Partnerships of Civil Society Organizations and Higher Education Institutions for the Implementation of Service Learning Programs” under the Operational Program “Effective Human Resources” 2014-2020 years and is funded by European Union from European social found.

 

 

Projekt provodi
Udruga LORI
www.lori.hr

logo pariter

Projektni partner
Pariter
www.pariter.hr

SOS Rijeka Logo

Projektni partner
SOS Rijeka
sos-rijeka.org

CZS LOGO

Projektni partner
Centar za ženske
studije pri FFRI

 

 

 

ESFplusRH