„LADY“

Nasilje nad starim osobama u obitelji jedan je od složenih izazova s kojima se suočava suvremeno društvo. Predstavlja kompleksan javnozdravstveni problem koji zadire u sve razine ljudskog postojanja i u područje ljudskih prava te je sve češća pojava u modernom društvu. Ono se odnosi na nasilje, maltretiranje i/ili zanemarivanje koje stariji mogu doživjeti od supružnika, djece, rodbine, skrbnika, djelatnika stručnih službi ili osoba u situacijama moći i povjerenja.
Internacionalna mreža za prevenciju zlostavljanja starijih osoba definirala je zlostavljanje starijih osoba na sljedeći način: „Zlostavljanje starijih je pojedinačan ili ponavljajući čin ili nedostatak odgovarajućeg postupanja, koje se dešava u bilo kojem odnosu očekivanja i povjerenja, a koje uzrokuje štetu, bol, nepriliku i/ili nevolju starijoj osobi“ (Abuse of elderly, 2002.). Uključuje i razlikuje fizičko, psihičko, seksualno, financijsko ili materijalno zlostavljanje i zanemarivanje.

To je osobni, obiteljski i društveni problem koji značajno narušava kvalitetu života i mentalno zdravlje svih onih koji su mu izloženi – posredno ili neposredno. Prevencija nasilja nad starijim osobama važna je kako bi se starijim ljudima mogli osigurati dostojnu starost, pružanje materijalne sigurnosti i uopće unaprjeđenje kvalitete života. Država ima pravo i obvezu poduzeti potrebne mjere da bi spriječila nasilje u obitelji, odnosno smanjila i olakšala njegove posljedice (Ajduković, 2003.). Iz navedenog se vidi da problem nasilja nije isključivo problem pojedinca, već i države, te u tom smjeru treba raditi na zakonskom okviru, uključujući preventivne mjere i mjere zaštite.

Projekt „Lady“ – Istraživanje nasilja nad starijim ženama financiran je od strane  Ministarsva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

SAŽETAK PROJEKTA

Činjenica je da starije osobe spadaju u ranjivu skupinu i izloženije su negativnim utjecajima okoline u kojoj žive, pa im je potrebno osigurati dodatnu zaštitu njihovih prava na svim razinama. Projektom se planira doprinijeti promicanju, zaštiti i osiguranju potpunog i jednakog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda za sve starije osobe, te promociji poštivanja njihovog urođenog dostojanstva, posebno starijih žena.

 

AKTIVNOSTI

° Istraživanje putem fokus skupina
Jedno je od ključnih pravila u odabiru sudionika fokus skupina je princip homogenosti. Princip homogenosti važan je jer ljudi otvorenije i slobodnije govore kada se nalaze u grupi sebi sličnih; rezultati fokus grupa interpretiraju se na grupnoj razini, a ne individualnoj, što znači da se promatraju odgovori grupe kao

cjeline, zbog čega je važno da svi članovi grupe budu što više međusobno slični.

Iz tih razloga prvu fokus skupinu čine samo starije žene koje imaju obitelj; drugu fokus skupinu čine stariji muškarci i ostali članovi obitelji; a treću fokus skupinu čine profesionalci iz sektora socijalne skrbi, zdravstva, uprave, sudstva, znanosti i civilnog sektora koji se bavi pitanjima obitelji i ljudskih prava.

Ovakva struktura fokus skupina se replicira tri puta u tri županije (Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Istarske) u kojima će se provesti istraživanje.

° Istraživanje putem studije slučaja
Provedena studija slučaja na otoku Krku – Istraživački izvještaj.
Terensko prikupljanje materijala, analiza, izrada izvještaja

° Medijsko istraživanje
Provedeno medijsko istraživanje reprezentacija  nasilja nad starijim osobama u hrvatskim medijima

° Pisanje stručnih članaka
Napisana tri stručna članka temeljem provedenih istraživanja na temu nasilja nad starijim osob

ama, posebno nad starijim ženama

° Konferencija i izrada Preporuka
Provedena jednodnevna znanstveno-stručna konferencija
– Izvještaj s konferencije
-Preporuke za unaprjeđenje protokola o zaštiti od nasilja nad starijim osobama

 


OPĆI CILJ PROJEKTA:

Stjecanje znanja o obiteljskom nasilju nad starijim ženama, prijenos i razmjena znanja s dionicima na nacionalnoj razini, kako bi se doprinijelo višoj razini socijalne uključenosti starijih osoba.

 


SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

° povećanje znanja o obiteljskom nasilju nad starijim osobama, posebno o psihičkom nasilju nad starijim ženama, kao najčešćem obliku obiteljskog nasilja nad starijim osobama

° širenje novog znanja i razmjena s ostalim dionicima te kreiranje preporuka  za razvoj sustava vezanog uz uslu

ge sprječavanja nasilja u obitelji


PARTNERI

Centar za ženske studije – pri Filozofskom fakultetu u Rijeci

Udruga surađuje s Filozofskim fakultetom u Rijeci godinama u provedbi određenih aktivnosti u projektima. Ističemo suradnju s Odjelom za kulturološke studije, koja je ishodila stručnim člankom: „Reprezentacije ovisnika i ovisništva u dnevnom tisku u Hrvatskoj“. Pored toga, partneri smo na ESF projektu društveno korisnog učenja „Integra“, s kojim smo aplicirali za dobivanje potpore.  Tijekom 2015. Udruga Vida družila se sa studentima psihologije Filozofskog fakulteta u sklopu kolegija Socijalne grupe, diskutiralo se o predrasudama i stereotipima koje imamo prema određenim skupinama: ovisnicima, homoseksualcima, osobama s invaliditetom…
Tijekom 2016. i 2017. surađivali smo kao partneri na provedbi Festivala mentalnog zdravlja – „Mentalfest“ u Rijeci, čiji je cilj promocija mentalnog zdravlja i destigmatizacija osoba sa psihosocijalnim teškoćama, gdje ističemo jednodnevni interdisciplinarni Simpozij o mentalnom zdravlju. Suradnju ostvarujemo i sudjelovanjem na manifestaciji  „Rijeka Psihologije“, te putem angažiranja volontera – studenata Filozofskog fakulteta.

 


UKUPNO ODOBRENO SREDSTAVA:
150.000,00 KN

TRAJANJE PROJEKTA:
01.11.2017. – 31.10.2018."Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Udruge "Vida" i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz
stajališta Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku"